HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Cimkék Innen-onnan
Ösztöndíj főiskolán vagy egyetemen tanuló cigány hallgatók részére
[ 2008.08.21. ]
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet valamennyi cigány hallgató részére a 2008-as évre.

Pályázhatnak:
azon magyar állampolgárságú cigány hallgatók, akik valamely főiskolán vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a képzés végén főiskolai vagy egyetemi diplomát szereznek.
(Felsőfokú szakképesítésben résztvevő hallgatók nem pályázhatnak.)
   Előnyt élveznek a pályázatok elbírálása során azok a fiatalok, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.
  Továbbá előnyt élveznek azok a diákok is, akik a pályázat benyújtása során pályázati adatlapjukon jelzik, hogy a tanulmányi előmenetelük sikeresebbé tétele érdekében milyen egyéb szolgáltatást kívánnak igénybe venni a kapott támogatás terhére.
   (A Közoktatási törvény rendelkezései alapján hátrányos helyzetű tanulónak tekintendő az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.)

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a kitöltött adatlapot;
- a 2007/2008-as tanév végi, tanulmányi átlaggal lezárt index fénymásolatát, amelyet a tanintézet tintás aláírással és bélyegzővel hitelesít (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);
- a Tanulmányi Osztály által kiadott igazolást arról, hogy a hallgató az adott szemeszter teljesítéséhez
- szükséges kreditpontot elérte;
- akik a 2008/2009-es tanévben kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, az érettségi bizonyítvány hitelesített másolatát;
- a 2008/2009-es tanévről szóló eredeti hallgatói jogviszony igazolást;
- a törvényes felügyeletet ellátó szülő/k nyilatkozatát a legmagasabb iskolai végzettségükről (A nyilatkozathoz szükséges tartalmi követelmények az adatlapon szerepelnek);
- előnyt élvez az a pályázat, mely bírja a lakóhely szerinti település önkormányzat jegyzőjének igazolását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról, a tanuló védelembe vételéről illetve a gyámhivatal határozatának másolatát a tanuló tartós nevelésbe vételéről;
- előnyt élvez az a pályázat, mely bírja a helyi vagy megyei cigány kisebbségi önkormányzat - ennek hiányában helyi, megyei vagy országos cigány civil szervezet - ajánlását, mely tartalmazza a tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását. A pályázati kiírásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadnak el.

Felhívják a pályázók figyelmét, hogy kizárólag csak a pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadja el a Kuratórium.

Figyelem!
HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG! HIÁNYOS vagy HATÁRIDŐN TÚL BEKÜLDÖTT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADNAK EL, AZOKAT ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTIK.

Az ösztöndíj támogatás összege: 90 000 Ft.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatók részére a támogatást egy összegben folyósítják.

Felhívják a pályázók figyelmét, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tudják támogatni a pályázatokat, ezért a pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a jobb tanulmányi átlageredménnyel rendelkező hallgatók.

A pályázatok postára adási határideje: 2008. október 15.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. december 30.
A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésőbb: 2009. január

Faxon, e-mailen érkezett pályázatokat nem fogadnak.
   Kérik, hogy a személyes adatokban bekövetkezett változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a Közalapítvány Irodája felé- soron kívül- írásban jelezzék.
   A pályázatot 1 eredeti példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérik eljuttatni.
   A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérik, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként szíveskedjen továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodája részére. A problémák elkerülése (az esetleges vitás feladási határidők, a pályázati anyag megküldésének igazolása) végett az ajánlott szelvényt őrizzék meg. A nem ajánlott küldeményként feladott pályázati anyagokért a Közalapítvány felelősséget nem tud vállalni.

Pályázati adatlap beszerezhető:
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodájában személyesen (1081 Budapest, Köztársaság tér 3. telefon: 455-9030, Fax: 455-9038), vagy felbélyegzett válaszboríték ellenében azt az Iroda postán elküldi a pályázónak, illetve letölthető a http://www.macika.hu honlapról.

<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS