HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Cimkék Innen-onnan
Pályázat miniszteri ösztöndíjra szerb állampolgárságú, magyar
[ 2010.04.22. ]
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2010/2011-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe
- nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésre,
- nappali tagozatos mesterképzésre
felvételt nyert, valamint a Balassi Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre jelentkező szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma, a Balassi Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Szabadkai Információs Iroda és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
- A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
- A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alatt álló határon túli magyar nemzetiségű személyek az oktatásért felelős miniszter által évente meghatározott számban vehetnek részt a magyarországi felsőoktatásban államilag támogatott képzésben. Az államilag támogatott képzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók az államilag támogatott képzésben résztvevő magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos feltételekkel folytathatják tanulmányaikat.
- Az államilag támogatott képzésben 2010/2011-es tanévben résztvevő határon túli magyar hallgatók jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az oktatási és kulturális miniszter által tíz hónapra - a 2010/2011-es tanév időtartamára - adományozott ún. miniszteri ösztöndíjat.
- A 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben az államilag támogatott képzésre felvételt nyert határon túli magyar hallgatóknak további, felsőbb éves tanulmányaik során a miniszteri ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk.
- A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar személyek, amennyiben
- nem államilag támogatott képzésre jelentkeztek, illetve
- államilag támogatott képzésre jelentkeztek, de a felvételi eljárás során nem érték el az államilag támogatott ponthatárt
kizárólag költségtérítéses képzésben vehetnek részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a 2010/2011-es tanév során nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban.
- A miniszteri ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és a 2010/2011-es tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
- A felsőoktatási képzések esetében a miniszteri ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a felsőoktatási intézmény látja el.
- A Balassi Intézet az ösztöndíj odaítélését követő 30 napon belül - a 47/2001. (XII. 29.) OM. rendelet 2. § (5)-(6) bekezdései alapján - szerződést köt személyenként a miniszteri ösztöndíjasokkal.
- A Balassi Intézet a miniszteri ösztöndíjas hallgatókkal személyenként megkötött szerződésben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel stb.) lát el.
- Az előkészítő képzés esetében a szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet végzi.
- Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Intézet felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzését (4. pályázati kategória), mely a nappali tagozatos alapképzéssel (1., vagy 3.* pályázati kategória) egyidejűleg is megpályázható.
* Abban az esetben, ha a művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázó a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó alap-, egységes, osztatlan képzésre nyert felvételt.


A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
- Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
- A pályázó pályázata benyújtásával - a magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésre benyújtott pályázatok kivételével - felhatalmazza az Oktatási Hivatal, hogy felvételi eredményét továbbítsa a pályázat lebonyolítását végző Szabadkai Információs Iroda és a Balassi Intézet illetékes munkatársaihoz, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az adminisztráció megkönnyítése végett felvételi adatai kikéréséhez a Balassi Intézet az Oktatási Hivataltól kapott regisztrációs számát felhasználhassa.
- A magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett pályázatok kivételével a beérkezett pályázatok értékelését az elbírálási pontrendszer alapján a pályázatot lebonyolító Szabadkai Információs Iroda végzi. A magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Intézet végzi.
- A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar
- A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Szabadkai Információs Irodánál lehet érdeklődni. A Vajdasági Magyar Ösztöndíjtanács pályázati elbírálási eredményéről a Szabadkai
 nformációs Iroda a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 3 munkanapon belül. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén
a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, melynek időpontjáról a Szabadkai Információs Irodánál érdeklődhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
- A pályázatokról a döntést a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
- Az ösztöndíjat elnyert pályázóval az Oktatási és Kulturális Minisztérium által e feladatra kijelölt Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
- a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány - útlevél - száma) és ezekben bekövetkező változásokra;
- idegenrendészeti státuszának megváltozása (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
- tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
- A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási vagy letelepedési engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő letelepedési engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
- A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a http://www.martonaron.hu
honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Szülőföld Alap Iroda által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott
támogatások központi nyilvántartása részére.

Pályázhat minden olyan szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2010/2011-es tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, vagy a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésére jelentkezik.

A pályázásból kizáró általános feltételek:
- Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat részben vagy egészében Magyarországon végző személyek, azonban a pályázati kiírás szempontjából nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga.
- Felsőfokú szakképzésre, illetve levelező tagozatos felsőoktatási képzésekre jelentkezők nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban.
- Nem pályázhatnak nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) képzésre és nappali tagozatos mesterképzésre azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a megpályázott szakon nem érik el az államilag támogatott ponthatárt.
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert
 akkreditált) intézménybe, vagy nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) képzés, nappali tagozatos mesterképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag támogatott képzés. (Az egyes
intézményekre és szakokra vonatkozó információkat lásd a Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató köteteiben és ezen kiadványok hivatalos kiegészítéseit tartalmazó közleményekben, vagy a http://www.felvi.hu honlapon.)
- Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
- Nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2010/2011-es tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve mesterképzésben nem a képzés első évét fogják megkezdeni.
- Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel bejutó személyek.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)
1. Nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzés - 30 fő*
A pályázónak a 2010. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános
felsőoktatási felvételi eljárásban (lásd a Magyarországon kiadott 2010. évi
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató - 2010. szeptemberben induló képzések
érettségizetteknek c. kötet, 25. oldala) nappali tagozatra, állami
támogatású alapképzésre vagy egységes (osztatlan) képzésre kell
jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők, valamint a
pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek nem részesülhetnek ösztöndíjban.

Az ösztöndíjak odaítélésekor kiemelt előnyben részesülnek azok a személyek,
akik a megpályázott szakhoz a felvételi eljárásban érettségi
követelményként támasztott tantárgyból (tantárgyakból) Magyarországon 2005.
január 1. napja után emelt szinten legalább 30%-os eredménnyel érettségi
vizsgát tettek le. További előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz
közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók.

Pályázni minden olyan, a Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási
Felvételi Tájékoztató - 2010. szeptemberben induló képzések
érettségizetteknek c. kötet 1. számú táblázatában (133-145. oldal) szereplő
alap- illetve egységes (osztatlan) képzési szakkal lehet, amelyet tartalmaz
jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete.
Nem pályázhatnak továbbá azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú
oklevéllel rendelkeznek.

A pályázható bachelor (BA, BsC) alapszakok és egységes (osztatlan) szakok
megtekinthetőek a pályázat 1. sz. mellékletében.

A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (lásd jelen pályázati
felhívás 1. sz. melléklete) keretszámaira a beérkezett pályázatok
függvényében a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot. A
Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács az egyes képzési területeken belül -
szükség szerint - dönthet arról, hogy az azonos szakokra javasolható
ösztöndíjak számát maximálhatja (pl. a bölcsészettudományi képzési
területen belül meghatározhatja, hogy legfeljebb mennyi ösztöndíjat javasol
pl. az anglisztika szakkal pályázók részére).

A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács a képzési területek keretszámának
meghatározásakor - amennyiben az 1. pályázati kategóriára javasolt
ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati kategória teljes keretszámát -
- a nappali tagozatos mesterképzés (2. pályázati kategória) kerete, és/vagy
- a művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (3. pályázati kategória) kerete
javára is javasolhatja az ösztöndíj(ak) átcsoportosítását.

*Tervezett keret, mely az államháztartás 2010. évi egyensúlyi helyzetének
kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

2. Nappali tagozatos mesterképzés - 25 fő*
Azok a szülőföldi vagy magyarországi főiskolai vagy bachelor fokozatot
nyújtó diplomával rendelkező személyek jelentkezhetnek, akiknek
szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő vagy mester (magiszteri) képzés
elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben nappali
tagozatos mesterképzésben mester szintű diplomát kívánnak szerezni.

A pályázónak a 2010. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános
felsőoktatási felvételi eljárásban (lásd a Magyarországon kiadott 2010. évi
Mesterképzések Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatója - 2010. szeptemberben
induló képzések diplomásoknak c. kötet 23. oldala) nappali tagozatra,
állami támogatású mesterképzésre kell jelentkeznie. A költségtérítéses
képzésre jelentkezők, valamint a 2010. februárban induló képzésekre
vonatkozó keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban vagy a 2010.
évi pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek nem részesülhetnek
ösztöndíjban. A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett
hallgatók előnyben részesülnek.

Pályázni a Magyarországon kiadott 2010. évi Mesterképzések Felsőoktatási
Felvételi Tájékoztatója - 2010. szeptemberben induló képzések diplomásoknak
kötetben (172-179. és 185. oldalak), valamint a fenti kiadványnak - az
Oktatási és Kulturális Minisztérium által később kiadott - hivatalos
kiegészítésében szereplő nappali tagozatos, állami támogatású mesterképzési
szakkal lehet (az államilag támogatott szakok mindkét kiadványban a
mesterképzési szakok intézményenkénti feltételek c. részében találhatók) az
alábbi szakok kivételével:
- altajisztika; arabisztika; asszíriológia; bolgár nyelv és irodalom; cseh
nyelv és irodalom; egyiptológia; hebraisztika; horvát nyelv és irodalom;
indológia; iranisztika; iszlám tanulmányok; japanológia; lengyel nyelv és
irodalom; mongolisztika; német nemzetiségi nyelv és irodalom; orosz nyelv
és irodalom; román nyelv, irodalom és kultúra; ruszisztika;
skandinavisztika; szerb nyelv és irodalom; szlavisztika; szlovák nyelv és
irodalom; szlovén nyelv és irodalom; turkológia; ukrán nyelv és irodalom;
számvitel; közigazgatási; munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási;
kommunikáció és médiatudomány; tanár - horvát- és nemzetiségihorvát-tanár;
tanár - horváttanár; tanár - inkluzív nevelés tanára; tanár -
közgazdásztanár (pénzügy és számvitel); tanár - lengyeltanár; tanár -
lengyel- és nemzetiségilengyel-tanár; tanár - magyar mint idegen nyelv
tanára; tanár - magyartanár; tanár - mérnöktanár (had- és
biztonságtechnika); tanár - német- és nemzetiséginémet-tanár; tanár -
ógörögtanár; tanár - orosztanár; román- és nemzetiségiromán-tanár; tanár -
szerb- és nemzetiségiszerb-tanár; tanár - szlovák- és
nemzetiségiszlovák-tanár; tanár - szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár;
tanár - szlovéntanár; tanár - ukrán- és nemzetiségiukrán-tanár. Nem lehet
pályázni továbbá a nemzetvédelmi és katonai valamint a művészet képzési
területekhez tartozó szakokkal sem. (A művészet képzési területhez tartozó
mester szakokkal a 3. pályázati kategóriában lehet pályázni!)

A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (lásd a Magyarországon
kiadott 2010. évi Mesterképzések Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatója -
2010. szeptemberben induló képzések diplomásoknak c. kötet 1. számú
táblázata) keretszámaira a beérkezett pályázatok függvényében a Vajdasági
Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot. A Vajdasági Magyar Ösztöndíj
Tanács az egyes képzési területeken belül - szükség szerint - dönthet
arról, hogy az azonos szakokra javasolható ösztöndíjak számát maximálhatja.
A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács a képzési területek keretszámának
meghatározásakor - amennyiben a 2. pályázati kategóriára javasolt
ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati kategória teljes keretszámát -
- a nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzés (1. pályázati
kategória) kerete, és/vagy
- a művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (3. pályázati kategória) kerete
javára is javasolhatja az ösztöndíj(ak) átcsoportosítását.

*Tervezett keret, mely az államháztartás 2010. évi egyensúlyi helyzetének
kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

3. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alap- és egységes
/osztatlan/ és mesterképzés - az ukrán, szerb és horvát állampolgárságú
jelentkezők együttes kerete 10 fő*).
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma az egész
magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a
megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén
kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar
hallgatók ösztöndíjazásával.

Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel
rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, a művészet képzési
terület szakcsoportjába tartozó államilag támogatott, nappali tagozatos
alap-, egységes, osztatlan vagy mesterképzéses szakra (lásd a
Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató -
2010. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek c. kötet 139-140.
oldalai, és a 2010. évi Mesterképzések Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztatója - 2010. szeptemberben induló képzések diplomásoknak c. kötet
1. számú táblázat 154-158. oldalai valamint ezen kiadványok - az Oktatási
és Kulturális Minisztérium által később kiadott - hivatalos kiegészítése)
valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt, továbbá
megfelelnek
- alap- és egységes (osztatlan) képzés esetében az 1. pályázati
kategóriánál,
- mesterképzés esetében a 2. pályázati kategóriánál
ismertetett egyéb feltételeknek.
E pályázati kategóriában nem lehet pályázni a művészetközvetítés képzési
területhez tartozó szakokkal!

A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból
pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében,
együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális
Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága az általa felkért
szakértők, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar
Ösztöndíj Tanács bevonásával.

*Tervezett keret, mely az államháztartás 2010. évi egyensúlyi helyzetének
kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

Amennyiben az elbírálás során az 1-3. pályázati kategóriákban megadott
miniszteri ösztöndíjas összesített keretszám nem kerül teljes mértékben
odaítélésre, akkor a fennmaradó miniszteri ösztöndíjas keretszám
átcsoportosítható a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma
és a Balassi Intézet által közösen a 2010/2011-es tanévre a magyarországi
felsőoktatási intézmények nappali tagozatán alap-, egységes (osztatlan) és
mesterképzésben részt vevő horvát és ukrán állampolgárságú, magyar
nemzetiségű személyek számára miniszteri ösztöndíjra meghirdetett
pályázatokra.


Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2010. július 19-től lehet
benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2010. augusztus
2., helyi idő szerint 16.00 óra.

A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos
értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon
lehetősége lesz felhatalmazni az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi
eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Szabadkai
Információs Iroda és a Balassi Intézet illetékes munkatársaihoz továbbítsa.

Figyelem! Amennyiben a pályázó a pályázati határidőig nem tudja (nem tudja
biztosan), hogy mely szakra/képzésre nyert felvételt, ez esetben kérjük,
hogy a pályázati adatlapon jelezze a felvételi eljárásban szereplő
államilag támogatott szakjainak összességét - azok sorrendjét is megjelölve
-, a pályázatát e megjegyzésekkel együtt a fenti beérkezési határidőig
adja/küldje be! Ennek segítségével a pályázatot lebonyolító Szabadkai
Információs Iroda és a Balassi Intézet a megadott adatok alapján lekéri az
Oktatási Hivataltól a pályázó felvételi eredményét, és a pályázatban
automatikusan az adott pályázati kategórián belül a felvételt nyert szakot
szerepelteti. Amennyiben a pályázat a beérkezési határidőig nem érkezik be,
azt a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács nem veszi figyelembe!

Hiánypótlásra - a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével -
2010. augusztus 6., 12.00 óráig van lehetőség!

4. A Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő
képzése - (25 fő* + további 5 fő szórványkeret*)

Azok a személyek pályázhatnak a meghirdetett szakok valamelyikére, akik
szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi
bizonyítványt. A pályázók a szülőföldjükön tesznek - a megjelölt
felsőoktatási szakhoz tartozó két felvételi/érettségi tárgyból - írásbeli
felvételi vizsgát az Intézetbe. Az írásbeli felvételi vizsgákra várhatóan
2010. június végén, vagy július elején kerül sor Szabadkán, melynek pontos
idejéről és helyéről a pályázóknak a Szabadkai Információs Iroda (CMH
Iroda) küld értesítést.

Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves előkészítő képzés után az
eredetileg megjelölt szakhoz tartozó érettségi vizsgatárgyakból a Balassi
Intézetben záróvizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén felsőoktatási
nappali tagozatos alapképzéses tanulmányaik első évfolyamán, a 2011/2012-es
tanév alatt miniszteri ösztöndíjban részesülnek. A Balassi Intézetben
magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésben részvevőknek a
felsőoktatási felvételi eljárásban való részvételét a Balassi Intézet
koordinálja, ennek során a hallgatóknak is be kell fizetniük a felvételi
eljárás díját, melynek összegéről a 2011. évi Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztató c. kiadványból lehet majd tájékozódni.
Az elkülönített 5 fős szórványkeretre kizárólag a szórvány magyar lakta
területekről érkező jelentkezők pályázhatnak.

Pályázni lehet minden olyan, a Magyarországon kiadott 2010. évi
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató - 2010. szeptemberben induló képzések
érettségizetteknek c. kötet 2. számú táblázatában (146-159. oldal)
szereplő, alap- illetve egységes (osztatlan) képzési szakkal, amelyet
tartalmaz jelen pályázati felhívás 2. számú melléklete. Az egyes képzési
területeken belül a megadott szakokra az azokhoz meghatározott felvételi
(érettségi) tantárgyakkal lehet pályázni.
Nem lehet pályázni a művészeti és a művészetközvetítési képzési területhez
tartozó szakokkal valamint a nemzetvédelmi és katonai képzési területhez
tartozó szakokkal (Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztató - 2010. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek c.
kötet 2. számú táblázat, 152-154. oldalak). Nem pályázhatnak azok, akik
magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

A Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő
képzése pályázati kategóriában meghirdetett szakok és felvételi (érettségi)
tárgyak megtekinthetők a pályázat 2. sz. mellékletében.

A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (lásd jelen pályázati
felhívás 2. sz. melléklete) keretszámaira a letett felvételi vizsgák
eredményeinek függvényében a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács tesz
javaslatot.
A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács az egyes képzési területeken belül -
szükség szerint - dönthet arról, hogy az azonos szakokra javasolható
előkészítős ösztöndíjak számát maximálhatja (pl. a bölcsészettudományi
képzési területen belül meghatározhatja, hogy legfeljebb mennyi előkészítős
ösztöndíjat javasol pl. az anglisztika szakkal pályázók részére). Ez alól -
alkalmazása esetén - kivételt jelentenek a szórvány magyar lakta
területekről érkező pályázatok.

A felvételi vizsgatárgyakról, az írásbeli felvételi vizsgákról (illetve a
szóbeli felvételi elbeszélgetésről) részletes információt a Szabadkai
Információs Irodában (CMH Irodában) kaphatnak az érdeklődők.

*Tervezett keret, mely az államháztartás 2010. évi egyensúlyi helyzetének
kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

Amennyiben az elbírálás során a 4. pályázati kategóriákban megadott
előkészítős ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre,
akkor a fennmaradó előkészítős ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható a
Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi
Intézet által közösen a 2010/2011-es tanévre a Balassi Intézet
magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében részt vevő horvát és
ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett
pályázatokra.

E pályázati kategóriában a pályázatokat 2010. április 29-től lehet
benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2010. május
21., helyi idő szerint 16.00 óra

Hiánypótlásra - a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével -
2010. május 28., 12.00 óráig van lehetőség!

A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton
kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Szabadkai Információs Iroda - Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH)
Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes
felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető
lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:

Szabadkai Információs Iroda - Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH)
Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.
Tel.: +381-24-670-031;
Fax: +381-24-552-519;
E-mail: rizsanyi.zita@gmail.com

Pályázni a Szabadkai Információs Irodában beszerezhető, és az Internetről (
http://www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács a Szabadkai Információs Irodához
határidő után beérkezett ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy
olvashatatlanul benyújtott és a hiánypótlási határidő letelte után is
hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, illetve a határidőre beadott
pályázatokhoz a hiánypótlási határidőn túl csatolt dokumentumokat az
elbírálás (pontozás) során nem számítja be! A pályázat eredményéről szóló
írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra
kerül.

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésre, valamint a
Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő
képzésére pályázók esetében (1., 3.* és 4. pályázati kategóriák):
* Abban az esetben, ha a művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázó a
művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó alap-, egységes
(osztatlan) képzésre nyert felvételt.

Kötelezően csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap
adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!);
- a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
(csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az
eredetit az Információs Iroda munkatársának bemutatja)
- **az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január
1-jétől ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák bizonyítványait
is) hiteles másolata, illetve egyszerű másolata (az érettségi
bizonyítvány/ok/ egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a
pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Információs Iroda
munkatársának bemutatja)
- **kézzel írt önéletrajz
- **min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett
szülőföldi hasznosításáról
- 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar
igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata
vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek
hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően
megállapítható.)
- **a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:
- **tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
- **nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles másolata, illetve egyszerű
másolata (egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a
pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Információs Iroda
munkatársának bemutatja)
- **igazolás a magyar diákszervezeti tagságról
- művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázók esetében a művészeti
tevékenység jegyzéke, melyhez csatolni kell a művészeti (alkotó)
tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok
stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az
esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél
fénymásolatát is csatolni kell).

** a két csillaggal jelzett igazolásokat a csak a Balassi Intézetbe
jelentkezőknek nem kell benyújtaniuk!

A Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő
képzésére történő jelentkezés esetén az eredeti dokumentumok a benyújtáskor
bemutatandók, a 2010-ben érettségizők esetében a középiskola igazolása a
pályázat benyújtásakor csatolandó, a szülőföldi érettségi bizonyítványt és
az utolsó tanévük bizonyítványát esetükben azok kézhezvételétől számított 8
munkanapon belül kell legkésőbb benyújtani.

Nappali tagozatos mesterképzésre pályázók esetében (2. és 3.* pályázati
kategóriák):
* Abban az esetben, ha a művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázó a
művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó mesterképzésre nyert
felvételt.

Kötelezően csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap
adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!);
- géppel írt szakmai önéletrajz
- a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
- a középiskolai érettségi bizonyítvány hiteles másolata, illetve egyszerű
másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata csak abban az esetben
fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Információs
Iroda munkatársának bemutatja)
- egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index
(törzskönyvi kivonat) hiteles másolata, illetve egyszerű másolata (e
dokumentumok egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a
pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Információs Iroda
munkatársának bemutatja)
- 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar
igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata
vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek
hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően
megállapítható.)
- a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:
- két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló
nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi
elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri
a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.)
- tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles másolata, illetve egyszerű másolata
(egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat
beadásakor a pályázó az eredetit az Információs Iroda munkatársának
bemutatja)
- szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
- igazolás a magyar diákszervezeti tagságról
- tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20
oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb
publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden
publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus
(szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy
társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye,
oldalszám.) A publikációk tekintetében minden esetben kötelező a
publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Szabadkai Információs
Iroda munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány
mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.)
található meg.
- művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázók esetében a művészeti
tevékenység jegyzéke, melyhez csatolni kell a művészeti (alkotó)
tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok
stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az
esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél
fénymásolatát is csatolni kell).

<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS