HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Cimkék Ösztöndíj
Klebelsberg Kuno ösztöndíj
[ 2008.10.16. ]
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a Klebelsberg Kunó ösztöndíjról szóló 27/2007. (VI.15.) OKM rendelet alapján a 2009. évre.
A pályázati kiírás célja:
az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a külföldi kulturális intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken:
* a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;
* a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, valamint múzeumi kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak támogatása,
* a külföldi kulturális intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának elősegítése,
* a fogadó ország kulturális intézményrendszere állami irányításának, valamint a kultúra finanszírozási rendszerének tanulmányozását célzó kutatások, különösen a kultúra magánszféra általi finanszírozásának vizsgálata,
* a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással-, és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek tanulmányozására)
* a tematikus éveket (nemzeti évfordulókat) előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása.
   Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló, és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, különösen:
* Rómába, a Vatikánba és Velencébe a központi gyűjteményekben végzendő levéltári és könyvtári kutatásokra a régészet, az egyház-, a művelődés-, az irodalom-, az eszme- és a művészettörténet témakörében;
* Bécsbe a levél-, kézirat- és könyvtárakban, illetve múzeumokban a magyar történelemre vonatkozó forráskutatások végzésére;
* Moszkvába kézirat-, levél-, illetve könyvtárban, múzeumokban végzendő hungarológiai kutatásokra, kiemelten a XX. századi és kortárs magyar - szovjet/ orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó utakra és nemzetközi együttműködéssel megvalósítandó projektek előkészítésére;
* Franciaországba audiovizuális ún. "oral history" kutatásra, valamint kézirat-, levél, könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, a magyar-francia kapcsolatok forrásainak kutatására - ezen belül különösen a Párizsi Magyar Intézet 1986 előtti történetét célzó tanulmány készítésére, illetve a korszerű kulturális finanszírozási modellek megismerésére;
* Németországba (Berlinbe, Münchenbe, Halléba, Drezdába, Lipcsébe) levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások folytatására;
* Isztambulba a magyar-török történelmi kapcsolatok kutatására;
* Az Egyesült Királyságba a kulturális menedzsmentet érintő gyakorlati tapasztalatszerzés céljából.
   A forráskutatásokra irányuló pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hungarika-feltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjtemény-rész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.
   Az ösztöndíj időtartama: 1 - 5 hónap. A kinntartózkodás időtartamának megbontására csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség (Moszkva esetében az ösztöndíj megbontása nem lehetséges).

Az ösztöndíj tartalma:
a.) Rómában, Bécsben, Moszkvában, Párizsban és Berlinben ingyenes szállás, másutt szállásköltség-hozzájárulás;
b.) országonként eltérő mértékű, átlagosan havi 200.000 forintnak megfelelő összegű pénzbeli hozzájárulás;
c.) egyszeri útiköltség-térítés a célállomásra és vissza;
d.) utasbiztosítás.

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki
a.) egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a PhD tanulmányokat folytató hallgatók és a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók,
b.) amennyiben előzőleg már részesült Klebelsberg ösztöndíjban, beszámolási kötelezettségének eleget tett; levéltári, könyvtári kutató-, forrásfeltáró munkájáról szóló jelentéséhez mellékelte az átnézett forrásanyagok tételes jegyzékét, és azt az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Országos Levéltárnak, illetve a Magyar Nemzeti Múzeumnak megküldte.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
1. a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot;
2. a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát;
3. egyetemi vagy főiskolai oklevelének, a nyelvtudását és a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányoknak a másolatát;
4. a pályázó publikációinak jegyzékét;
5. korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló - a tervezett kutatások témáját, célját, helyét, formáját és idejét tartalmazó - kutatási tervet;
6. két, a kutatási terület elismert szakemberétől kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik - amennyiben szükséges - a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó - hivatali összeférhetetlenség miatt - a külföldi kulturális intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet).

Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetében ezen kívül csatolni kell:
7. a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és/vagy a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén.

(Kérjük, a pályázati anyagot egy példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek betűjeleit feltüntetve, és a sokszorosítás megkönnyítése érdekében kapcsok és fűzés nélkül összeállítani és borítékolni.)

A pályázatok benyújtási határideje:
2008. október 31.
A pályázatokat postai úton kell benyújtani a Balassi Intézet címére (1016 Budapest, Somlói út 51.). A mellékelt Pályázati Adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen. A Pályázati Adatlap beszerezhető az OKM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), valamint letölthető a www.okm.gov.hu, www.magyarintezet.hu, www.balassi-intezet.hu internetes honlapokról.
   Az oktatási és kulturális miniszter - a Bíráló Bizottság javaslata alapján - a pályázatokat 2008. november 30-ig bírálja el, és a pályázókat 2008. december 15-ig értesíti a pályázat eredményéről. Az ösztöndíjasok 2009. február 1-jétől utazhatnak ki.

<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS